THƯ MỜI BÁO GIÁ THUỐC

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ TP HẢI DƯƠNG

Số:       /TM-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng    năm 2024

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh dược phẩm

Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để có căn cứ tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm với nội dung cụ thể sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương;

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Ds. Đỗ Thị Phượng; Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT;

– Số điện thoại: 0963.907699;

– Địa chỉ email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Cách tiếp nhận báo giá.

– Bản giấy: Gửi về DS. Đỗ Thị Phượng, Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hải Dương;

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3.893.596.

– File mềm: gửi vào email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h00’ ngày 04 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 24/04/2024.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:
  3. Trung tâm đề nghị qúy công ty báo giá mặt hàng thuốc hiện đang kinh doanh đáp ứng các tiêu chí theo Danh mục mời báo giá tại Phụ lục 01 đính kèm.
  4. Địa điểm cung cấp thuốc, vật tư y tế: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương (Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
  5. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm. Yêu cầu với các tài liệu báo giá:

– Báo giá, Quyết định cấp số đăng ký thuốc hoặc giấy phép lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (bản sao),Quyết định trúng thầu trong thời gian gần nhất (bản sao): có chữ ký của người đại diện hợp pháp của Công ty, đóng dấu và giáp lai giữa các trang. Trường hợp ủy quyền,Công ty gửi kèm theo các tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền.

– Đơn giá nêu trong Báo cáo của Công ty là mức giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng thuốc đến khoa Dược của Trung tâm Y tế Thành Phố Hải Dương.

Trung tâm y tế TP Hải Dương kính mời các công ty sản xuất/nhập khẩu/kinh doanh dược phẩm có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm y tế TP Hải Dương xin trân trọng cảm ơn./.

 

K/T.GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                         

– Như trên:

– Lưu: VT, KD.

Link Driver: https://drive.google.com/file/d/1lLo8V9DvsYpXq3ski8M4aSVUAE49w_cg/view?usp=sharing