THƯ MỜI BÁO GIÁ MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO

  SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ TP HẢI DƯƠNG

Số:        /TM-TTYT

V/v mời chào giá: Mua sắm máy chạy thận nhân tạo cho trung tâm y tế TP Hải Dương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 22 tháng  5 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp

máy chạy thận nhân tạo tại Việt Nam.

Trung tâm y tế thành phố Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua  sắm  máy chạy thận nhân tạo cho trung tâm y tế thành phố Hải Dương, tỉnh  Hải Dương với nội dung như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Ds. Đỗ Thị Phượng; Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT;

– Số điện thoại: 0963.907.699;

– Địa chỉ email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Bản giấy (đóng dấu): Gửi về DS. Đỗ Thị Phượng, Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hải Dương;

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3.893.596.

– File mềm: gửi vào email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày  kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:

1.Danh mục hàng hóa cần mua sắm chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

  1. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương (Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

3.Hồ sơ chào giá bao gồm:

3.1. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo mẫu Phụ lục 02 đính kèm.

3.2. Hợp đồng tương tự cung cấp vật tư ở các đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây (nếu có).

3.3. Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa.

3.4. Kèm theo 01 USB bao gồm các biểu mẫu bản scanner tài liệu cung cấp trong hồ sơ chào giá

Trung tâm y tế TP Hải Dương kính mời các Hãng sản xuất, nhà cung cấp Máy chạy thận nhân tạo tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm y tế TP Hải Dương cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Lưu VT, Khoa dược.

 

GIÁM ĐỐC