THƯ MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI VIỆT NAM

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ TP HẢI DƯƠNG

Số:        /TM-TTYT

V/v mời chào giá Kiểm định trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hải Dương, ngày 18 tháng 6 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp

dịch vụ kiểm định máy chạy thận nhân tạo tại Việt Nam.

Trung tâm y tế thành phố Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định trang thiết bị y tế, với nội dung cụ thể như sau:

  1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
  2. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

  1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

– Ds. Đỗ Thị Phượng; Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT;

– Số điện thoại: 0963.907.699;

– Địa chỉ email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Bản giấy (đóng dấu): Gửi về DS. Đỗ Thị Phượng, Khoa Dược-KSNK-TTB-VTYT, Trung tâm y tế thành phố Hải Dương;

– Địa chỉ: Số 71, phố Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3.893.596.

– File mềm: gửi vào email: khoaduocttyttphd@gmail.com.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 19 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày  kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2024.
  2. Nội dung yêu cầu báo giá:
STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Địa điểm thực hiện  dịch vụ Ghi chú
1 Máy chạy thận nhân tạo Kiểm định cái 15 Trung tâm y tế thành phố Hải Dương

Trung tâm y tế TP Hải Dương kính mời các nhà cung cấp dịch vụ Kiểm định Máy chạy thận nhân tạo tại Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trung tâm y tế TP Hải Dương cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

–  Như trên;

–  Lưu VT, Khoa dược.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đăng Hòa