QUYẾT ĐỊNH + Danh sách công nhận kết quả xét tuyển viên chức

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG
TTYT TP.HẢI DƯƠNG

Số: 474/QĐ-TTYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức
của Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương năm 2021

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý;
Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương;
Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Sở Y tế năm 2021; Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về giao bổ sung số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế;
Căn cứ Thông báo số 1060/TB-SNV ngày 09/11/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 367/KH-TTYT ngày 10/11/2021 của Trung tâm y tế thành phố Hải Dương về việc lập Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021;
Theo kết quả xét tuyển viên chức và đề nghị công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương năm 2021,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức của 08 (tám) thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương, năm 2021.
(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Giao cho phòng Tổ chức – Hành chính thông báo kết quả xét tuyển viên chức đến từng thí sinh tham dự vòng 2 sát hạch, phỏng vấn.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Lưu: VT, TC-HC. GIÁM ĐỐC

Trương Văn Thạo

29.1.Danh sách công nhận kết quả xét tuyển và phê duyệt trúng tuyển viên chức-